ค่าบริการแก้ไข
  ลูกค้าติดตั้งกับทางร้าน ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งกับทางร้าน
งานจานดาวเทียมและระบบทีวีภายในอาคาร ค่าบริการแก้ไขจานดาวเทียม ไม่รวมอุปกรณ์ ไม่รวมการย้าย ไม่รวมการปรับหน้าจาน
1. จานดาวเทียมแบบ Fix

535

749
2  จานดาวเทียมแบบ Move 535 1,070
3. งานระบบภายในอาคาร    
     3.1 แก้ไขจากหน้าจานถึง Head End ไม่รวมปรับแต่งสัญญาณ 535 1,070
     3.2 ปรับแต่งสัญญาณใน Head End 535 ขึ้นอยู่กับระบบ
     3.3 แก้ไขระบบภายในอาคาร(ซึ่งเดิมทางร้านเป็นผู้วางระบบให้) 535 ขึ้นอยู่กับห้องพัก
4. จาน Fix ปรับหน้าจานรับดาวเทียมดวงใหม่ไม่ย้ายตำแหน่งจาน 1,070 1,070
5. บริการย้ายจุดรับชม (ไม่รวมสายนำสัญญาณ) 535 749
งานจ้างติดตั้ง, ย้ายภายในบ้าน, ย้ายติดตั้งที่ใหม่
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของลูกค้าทั้งหมดไม่รวมเทปูน
ชุดจานดาวเทียม KU Fix หน้าจาน 35 ซม. - 75 ซม. 1,284
ชุดจานดาวเทียม KU Fix หน้าจาน 90 ซม. - 150 ซม. 1,605
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจาน 1.50 ม. 1,605
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจาน 1.70 ม. - 1.85 ม. 2,140
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาดตั้งแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 3,745
จ้างย้ายภายในบ้าน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม, สายคิดตามจริงหน้างาน)
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 75 ซม. 1,070
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานขนาดตั้งแต่ 90 ซม. - 1.50 ซม. 1,391
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. 1,391
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. 2,140
งานรื้อพร้อมย้าย (งานจานดาวเทียมสำหรับ 1 จุดรับชม เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ, ไม่รวมอุปกรณ์)
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 75 ซม. 1,605
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานขนาดตั้งแต่ 90 ซม. - 1.50 ซม. 1,926
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. 1,926
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. 2,996
กรณีติดตั้งมากกว่า 1 จุด ค่าบริการจุดละ 535