ค่าบริการแก้ไข
  ลูกค้าติดตั้งกับทางร้าน ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งกับทางร้าน
งานจานดาวเทียมและระบบทีวีภายในอาคาร ค่าบริการแก้ไขจานดาวเทียม ไม่รวมอุปกรณ์ ไม่รวมการย้าย ไม่รวมการปรับหน้าจาน
1. จานดาวเทียมแบบ Fix 749 1,070
2. งานระบบภายในอาคาร 1,070  2,140 
     2.1 แก้ไขจากหน้าจานถึง Head End ไม่รวมปรับแต่งสัญญาณ 1,070 2,140
     3.2 ปรับแต่งสัญญาณใน Head End 1,070 ขึ้นอยู่กับระบบ
     3.3 แก้ไขระบบภายในอาคาร(ซึ่งเดิมทางร้านเป็นผู้วางระบบให้) 1,070 ขึ้นอยู่กับห้องพัก
4. จาน Fix ปรับหน้าจานรับดาวเทียมดวงใหม่ไม่ย้ายตำแหน่งจาน 1,070 1,070
5. บริการย้ายจุดรับชม (ไม่รวมสายนำสัญญาณ) 749 1,070
งานจ้างติดตั้ง, ย้ายภายในบ้าน, ย้ายติดตั้งที่ใหม่
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของลูกค้าทั้งหมดไม่รวมเทปูน
ชุดจานดาวเทียม KU Fix หน้าจาน 35 ซม. - 150 ซม. 1,605
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจาน 1.50 ม. - 1.85 ม. 2,140
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาดตั้งแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 3,745
จ้างย้ายภายในบ้าน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม, สายคิดตามจริงหน้างาน)
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. 1,605
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. 2,140
งานรื้อพร้อมย้าย (งานจานดาวเทียมสำหรับ 1 จุดรับชม เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ, ไม่รวมอุปกรณ์)
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. 2,140
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. 2,675
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. 3,210
กรณีติดตั้งมากกว่า 1 จุด ค่าบริการจุดละ 535
งานรื้อจานดาวเทียม
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. 1,070
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. 1,070
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. 1,605